AG体育

AG体育下载社会救助


索引号: 11360921014773960N-2020-00041 发布机构: 黄沙岭乡
发文日期: 2019-04-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 社会救助

上饶市广信区黄沙岭乡农村特困人员分散供养补助资金花名册(2019年第一季度)

序号户主姓名性别家  庭  住  址是否集中供养享受标准1月资金(元)1-3月资金 
(元)
备注
1蔡家蔡太财蔡家村新一分散350 350 1050 
2蔡家林泉有蔡家村茶山分散350 350 1050 
3蔡家郭新瑶蔡家村山后分散350 350 1050 
4蔡家蔡庆高蔡家村上新分散350 350 1050 
5大屋冯祥东大屋村七水分散350 350 1050 
6大屋徐树炳大屋村七水分散350 350 1050 
7大屋陈洪金大屋村里掷分散350 350 1050 
8麻墩郑瑞勇大屋村上麻分散350 350 1050 
9黄沙村郑宜香黄沙村分散350 350 1050 
10源溪村叶国行源溪村上双井分散350 350 1050 
11源溪村李号春源溪村上高屋分散350 350 1050 
12中洲村吴光明中洲村中一分散350 350 1050 
13中洲村程国忠中沙洲村中二分散350 350 1050 
14中洲村程有瑞中洲村花门分散350 350 1050 
15黄沙村盛锡义黄沙村分散350 350 1050 
16黄沙村王国政黄沙村分散350 350 1050 
17中洲村郑树兴中洲中二组分散350 350 1050 
18麻墩村余永金麻墩村翁家二组分散350 350 1050 
19湖山村周建高湖山村里三连坑分散350 350 1050 
20湖山村程志万湖山村程家分散350 350 1050 
21大屋村徐有东大屋村大屋底30号分散350 350 1050 
22源溪村叶永庭源溪村新屋组分散350 350 1050 
23黄沙村盛天平黄沙村赵家组分散350 350 1050 
24湖山村周绳根湖山村周家分散350 350 1050 
25黄沙村冯春娇
黄沙村北岸107号分散350 350 1050 
26黄沙村王炳红
黄沙村新屋组分散350 350 1050 
27蔡家村郭新惠
蔡家村坑头组分散350 350 1050 
28黄沙村陈位福
黄沙村应家墩组分散350 350 1050 
29黄沙村周世松黄沙村分散350 350 1050 
30源溪村陈新太源溪村分散350 350 1050 
31黄沙村罗生胜黄沙村应家圢分散350 350 1050 
32黄沙村张云雪黄沙村张家分散350 350 1050 
33大屋村徐邦堂大屋村分散350 350 1050 2015年4月新增
34黄沙村何洪胜黄沙村郑圩分散350 350 1050 2015年7月新增
35源溪村叶永全源溪村山背分散350 350 1050 2015年7月新增
36黄沙村龚瑞炉黄沙村张家分散350 350 1050 2015年7月新增
37大屋村邹茂春大屋村邹家组分散350 350 1050 2015年7月新增
38黄沙村毛清松黄沙村月形山分散350 350 1050 2016年1月新增
39中洲村吴承炎中洲村赤坎73号分散350 350 1050 2016年7月新增
40中洲村吴光牙中洲村赤坎分散350 350 1050 2016年7月新增
41中洲村吴光树中洲村分散350 350 1050 2016年7月新增
42中洲村王朝亮中洲村分散350 350 1050 2016年7月新增
43大屋村黄恒良大屋村分散350 350 1050 2016年7月新增
44大屋村吴先水大屋村分散350 350 1050 2016年7月新增
45麻墩村翁有祥麻墩村分散350 350 1050 2016年7月新增
46麻墩村翁烈生麻墩村分散350 350 1050 2016年7月新增
47源溪村李水炉源溪村分散350 350 1050 2016年7月新增
48源溪村温达先源溪村分散350 350 1050 2016年7月新增
49源溪村邹顺炉源溪村分散350 350 1050 2016年7月新增
50蔡家村郭新云蔡家村分散350 350 1050 2016年7月新增
51蔡家村郭新万蔡家村分散350 350 1050 2016年7月新增
52蔡家村郭礼秋蔡家村分散350 350 1050 2016年7月新增
53黄沙村王礼元黄沙村分散350 350 1050 2016年7月新增
54黄沙村罗生旺黄沙村分散350 350 1050 2016年7月新增
55源溪村李邦森源溪村分散350 350 1050 2016年10月新增
56麻墩村郑美銮麻墩村分散350 350 1050 2016年10月集中转分散
57蔡家村蔡太堂蔡家村分散350 350 1050 2016年10月集中转分散
58黄沙村郑淑泉黄沙村分散350 350 1050 2016年10月集中转分散
59黄沙村郑琳清黄沙村分散350 350 1050 2016年10月集中转分散
60蔡家村陈礼松蔡家村分散350 350 1050 2016年10月集中转分散
61蔡家村李号五蔡家村分散350 350 1050 2016年10月集中转分散
62蔡家村郭松有蔡家村分散350 350 1050 2016年10月新增
63蔡家村蔡太亮蔡家村杨家花门分散350 350 1050 2017年7月新增
64蔡家村陈智顺蔡家村埂头组分散350 350 1050 2017年7月新增
65蔡家村周万湖蔡家村管山大屋分散350 350 1050 2017年7月新增
66蔡家村周民顶蔡家村管山湾里分散350 350 1050 2017年7月新增
67大屋村黄恒清大屋村里掷源分散350 350 1050 2017年7月新增
68大屋村张水元大屋村新建分散350 350 1050 2017年7月新增
69大屋村邹茂兴大屋村外塘分散350 350 1050 2017年7月新增
70大屋村吴先华大屋村杨家岭分散350 350 1050 2017年7月新增
71麻墩村封立财麻墩村大山分散350 350 1050 2017年7月新增
72麻墩村郑美远麻墩村麻墩组分散350 350 1050 2017年7月新增
73黄沙村王炳顺黄沙村汪圩分散350 350 1050 2017年7月新增
74源溪村周明炉源溪村下周分散350 350 1050 2017年7月新增
75源溪村叶书来源溪村双井分散350 350 1050 2017年7月新增
76源溪村叶永发源溪村新屋分散350 350 1050 2017年7月新增
77源溪村叶义高源溪村老屋基分散350 350 1050 2017年7月新增
78源溪村叶国良源溪村山背分散350 350 1050 2017年7月新增
79源溪村叶金发源溪村老屋组分散350 350 1050 2017年7月新增
80中洲村吴永海中洲村赤坎分散350 350 1050 2017年7月新增
81中洲村程有彭中洲村花一分散350 350 1050 2017年7月新增
82中洲村何义忠中洲村花一分散350 350 1050 2017年7月新增
83中洲村程有根中洲村花二分散350 350 1050 2017年7月新增
84中洲村程有渭中洲村花门楼分散350 350 1050 2017年7月新增
85中洲村吴恒炎中洲村赤坎分散350 350 1050 2017年7月新增
86蔡家村周臣高蔡家村管山石桥分散350 350 1050 2017年7月新增
87黄沙村郑琳由黄沙村北岸34号分散350 350 1050 2018年10月新增
88源溪村叶永林源溪村山背分散350 350 1050 2018年10月新增
89湖山村郭炳桥湖山村湖山139号分散350 350 1050 2018年10月新增
90中洲村程有栋中洲村中沙洲36-4号分散350 350 1050 2018年10月新增
91黄沙村郑琳享黄沙村北岸136号分散350 350 1050 2018年10月新增
92中洲村邱顺治中洲村分散350 350 1050 2018年10月新增

合计
32200 96600 


扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】 【字体: